Rada Rodziców

Skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: P. Danuta Tomala

Z-ca Przewodniczącego: P. Anna Lichota

Skarbnik: P. Urszula Irzyk


    Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24 prosi o wpłaty ustalonej kwoty na konto Rady Rodziców lub do Skarbników klasowych.

   Na ten rok szkolny składkę ustalono w wysokości (1 x w roku): 50 zł od ucznia, 25 zł (kolejne dziecko w szkole). Trzecie i kolejne dziecko nie uiszcza opłaty.

Informujemy, że składka jest dobrowolna, ale prosimy o wsparcie z uwagi na planowaną organizację imprez dla dzieci. 

N-R KONTA RADY RODZICÓW:

05 1240 1170 1111 0000 2418 6281

Bank Pekao S. A. 

 I o. w Bielsku-Białej 

ul. Grunwaldzka 40 A

43-300 Bielsko-Biała 

 W tytule przelewu: Wpłata na radę rodziców od ucznia/uczennicy (podać imię i nazwisko + klasę) 

Podstawa prawna określająca zasady działania rady rodziców

Podstawą prawną funkcjonowania rady rodziców jest Ustawa MEN z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). W artykule 83 (poz.1 – 6) opisane są zasady powoływania i działania rad rodziców, a w art. 84 (poz. 1-7) – kompetencje rady. Szczegółowe kompetencje w zakresie opiniowania, opisane są także w art. 91,100, 102 i 109.

Nadal obowiązuje także art. 22ab, pkt 4 ustawy MEN o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., z 1323), z dnia 7 września 1991, dotyczący opiniowania zestawów podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w art. 6a i 9c opisuje udział rady rodziców w procedurach awansu zawodowego nauczycieli. 

Ponadto obowiązuje Rozporządzenie MEN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U., poz. 1322), które nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców na temat propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru.


Pliki do pobrania:

Regulamin_Rady_Rodziców_SP_w_Brzezince.docx (Rozmiar: 19005 bajtów)