Kompetencje Rady Rodziców


Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

 1. Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
 4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 5. Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
 6. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 7. Występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów (na terenie szkoły) jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju.
 8. Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli.
 9. Występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły.
 10. Wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
 11. Wybór przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 12. Uchwalanie corocznego preliminarza rady i jego zmian.
 13. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady (po zbadaniu sprawozdania przez komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie).
 14. Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
 15. Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.

 16. Kształtowanie pracy wychowawczej szkoły. Podejmowanie decyzji o kierunkach pracy wychowawczej i profilaktycznej, a także decydowanie o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, poszerzając w ten sposób ofertę wychowawczą szkoły.

 17. Angażowanie się w organizację imprez i projekty szkoły, które wpływają na jej wizerunek i jakość pracy w placówce.

 18. Rada rodziców może być wsparciem dla tych spośród ogółu rodziców uczniów, którzy mają jakieś zastrzeżenia do pracy szkoły. Przedstawiciele w radzie są wtedy rzecznikami interesów rodziców, mogą wnioskować do dyrektora szkoły o podjęcie konkretnych działań.
  Oczywiście status rodzica jest zawsze taki sam: może otrzymać informacje dotyczące tylko swojego dziecka, więc w sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktu, przedstawiciel rady może wspierać rodzica, ale nie powinien brać udziału w rozmowach dotyczących bezpośrednio kłopotów dydaktycznych czy wychowawczych innych uczniów.

 19. Uczestnictwo w działaniach rady rodziców jest prawem i przywilejem rodzica.

 20. Jeśli jednak podejmie się on działań w tym organie – stanie się także obowiązkiem na mocy podjętych zobowiązań.


Uczestnictwo w życiu szkoły, jako członek w rady rodziców, niesie za sobą wiele korzyści. Do podstawowych zaliczyć należy: poczucie wpływu na jakość pracy szkoły (poprzez możliwość opiniowania wielu znaczących obszarów pracy szkoły), poszerzanie oferty zgodnie z potrzebami uczniów i wybór środowiska lokalnego (współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi itd.) czy wpływanie na wizerunek szkoły (rodzic jako przedstawiciel rady staje się niejako „twarzą” szkoły podczas uroczystości i projektów).

 A dla dziecka? Jako zaangażowany rodzic mamy lepszy ogląd wielu spraw szkolnych, a to na pewno będzie miało wpływ na sposób patrzenia i oceny sytuacji, w których uczestniczy dziecko.