Zarządzenie w sprawie rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2020-2021

 

 

 

 

Kartę zapisu dziecka do klasy I można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. od 7.00 do 15.00 lub ze strony internetowej (poniżej).

Rekrutacja (zgodnie z zamieszczonym zarządzeniem) będzie się odbywała w dniach od 25 lutego 2020 r do 27 marca 2020 r.  w sekretariacie szkoły. 

 

ZARZĄDZENIE NR 25/2020
WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Wójt Gminy Oświęcim zarządza, co następuje:

 § 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim:

1) do przedszkoli - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 2) do klas pierwszych szkół podstawowych - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oświęcim oraz na tablicach ogłoszeń szkół przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

Wójt Gminy Mirosław Smolarek

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2020
Wójta Gminy Oświęcim
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:  25 lutego – 27 marca 2020 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym:  
27 maja – 3 czerwca 2020 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:   1 – 3 kwietnia 2020 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym:  4 – 5 czerwca 2020 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 6 kwietnia 2020 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym:  8 czerwca 2020 r.

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:   7 – 15 kwietnia 2020 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym:  9 – 16 czerwca 2020 r. 5.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:   20 kwietnia 2020 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym:  17 czerwca 2020 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA