KONKURS PLASTYCZNY NAJPĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na
najpiękniejszą ozdobę wielkanocną.


Regulamin konkursu:


1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- VIII.


2. Cele konkursu:


- pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci;


- podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt
Wielkanocnych;


- rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci;


- popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami
Wielkanocnymi;


- rozwijanie zdolności manualnych;


- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych;


- wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.


4. Przedmiotem konkursu jest ozdoba wielkanocna - przestrzenna lub płaska, wykonana
dowolną techniką plastyczną, posiadająca jak najmniej elementów gotowych.

 

5. Kategorie konkursowe:


*Kartka wielkanocna


*Kurka, baranek lub zajączek wielkanocny


*Stroik wielkanocny


W każdej kategorii konkursowej prace będą oceniane w następujących kategoriach
wiekowych:


- klasy I- IV


- klasy V-VIII

6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca musi zawierać dane autora – imię i nazwisko, klasę.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 27 marca 2023r.

Prace po tym terminie nie będą przyjmowane.


7. Organizator powołuje Jury Konkursowe, które oceni prace konkursowe. Ocenie
będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu, estetyka wykonania pracy, ogólny
wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów a także stopień trudności wybranej techniki plastycznej.
Komisja konkursowa przyzna nagrody dla pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.


8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 12.04.2023r.


9. Ozdoba wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo dysponowania pracami.


10. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego
twórczości w formie rejestracji fotograficznej i jej prezentacji na stronie ZSP w Brzezince. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.


11. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy oraz wyróżnienia.


Życzymy powodzenia !

Siewniak Katarzyna

Rusinek Aleksandra

Siutaj Katarzyna

Wolontariat