EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW od 16 do 18 czerwca

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW od 16 do 18 czerwca
Podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów 16-17-18. 06 2020 r.
ÓSMOKLASIŚCI!

1. Przychodzimy do szkoły na godzinę 8.30. 
2. Nie tworzymy grup, grupek.  
3. Stoimy przed salami 36, 45, i 4 (wiecie kto w której, sali pisze egzaminy) wchodząc pojedynczo do sal.
4. Macie mieć : 
legitymację szkolną, 
trzy długopisy z czarnym wkładem bez zmazika - sprawdzone, 
linijkę na matematykę, 
chusteczki higieniczne, 
butelkę wody mineralnej, 
maseczki lub przyłbice.
 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice uczniów zobowiązani są wypełnić oświadczenie i deklarację 
o stanie zdrowia  swojego dziecka, jak również o kwarantannie lub izolacji.
Deklaracja- oświadczenie jest do pobrania ze strony szkoły. Uczeń na egzamin musi przynieść wypełniony i podpisany dokument.
1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
zdający,
osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, 
inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
4. Zdający nie  wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Podczas egzaminu nie obowiązuje obuwie zmienne.
6. Proszę dostosować strój odświętny do warunków atmosferycznych panujących danego dnia egzaminu.
7. Jeżeli zdający przyjdzie w wierzchnim okryciu, może je zostawić w swojej szafce.
8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych - długopisy z czarnym wkładem bez zmazika !!!! linijki.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
9. Podczas egzaminu można mieć własną butelkę z wodą.
10. Bardzo proszę, po zakończeniu każdego egzaminu o wychodzenie ze Szkoły przez wyjście na ulicę Szkolną.

Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
wychodzi do toalety,
kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku.
5. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) - jest w szkole.
6. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
" Jaka nasza pewność, taka nasza zdolność" R. Bard

Pozdrawiam. Trzymam kciuki -  B. Baraniecka

Pliki do pobrania:

Deklaracja_EGZAMIN_ÓSMOKLASISTÓW.doc (Rozmiar: 40960 bajtów)