Harmonogram klasyfikacji semestralnej i rocznej 2018-2019

 


I semestr


do 21 listopada 2018 r.


Przekazanie rodzicom informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną

 

do 21 grudnia 2018 r.


Ustalenie przewidywanych ocen śródrocznych z zachowania i z poszczególnych przedmiotów

 

 

do 21 grudnia 2018 r


Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i z zachowania – informacja dla rodziców

 

do 4 stycznia 2019 r.

 

Składanie podań o ew. egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

 

 

7 stycznia 2019 r.

 

Klasyfikacja

 


10 stycznia 2019 r.

 

Wywiadówki dla rodziców